สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 รายละเอียดการตรวจวัด

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานปฏิบัติงาน การตรวจวัดสภาวะแวดล้อมภายในสถานปฏิบัติงาน การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรยากาศโดยรอบฯ

 

กฏหมายที่สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้คือ

  1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคม)
  3. กฏกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวินามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549
  4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าประมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศ ที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำ ของโรงงาน พ.ศ. 2549
  5. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 ( พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
  6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
  7. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
  8. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 45/2541 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรม
view